Sosiaalinen yritys

Sosiaalinen yritys toimii kuin mikä tahansa yritys lukuun ottamatta sen harjoittamaa vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistämistoimintaa ja siihen liittyviä erityisiä tukitoimia.
 
Sosiaalisten yritysten toiminta pohjautuu 1.1.2004 voimaan tulleeseen lakiin sosiaalista yrityksistä (1351/2003). Lain tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia työn tekemiseen vammaisille, vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille.
 
Sosiaaliset yritykset toimivat samoilla markkinoilla ja toimialoilla – samoja ehtoja noudattaen - kuin muutkin yritykset.
 
Sosiaalinen yritys maksaa kaikille työntekijöilleen vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 
Sosiaalinen yritys on merkitty kaupparekisteriin ja voi olla yritysmuodoltaan osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai osuuskunta. Sosiaalisten yritysten rekisteriin voidaan merkitä myös yhdistys tai säätiö.
 
Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia sekä pitkäaikaistyöttömiä.
Vähintään yhden työntekijän on oltava vajaakuntoinen. Yrittäjää itseään tai yrityksessä määräävässä asemassa olevaa henkilöä ei lasketa kiintiöön.

Kompensaationa työntekijöiden alentuneesta työkyvystä ja tuottavuusvajeesta sosiaalinen yritys on oikeutettu saamaan palkkatukea erityisehdoin työllistämiensä vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien palkkaukseen. Sosiaaliselle yritykselle voidaan myöntää työllisyyspoliittista avustusta tietyin ehdoin.

Sosiaalisen yrityksen statuksen ja oikeuden sosiaalisille yrityksille kohdennettuihin tukitoimiin yritys saa, mikäli se hyväksytään työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin. Sosiaalisen yrityksen nimeä ja statuksen tuomaa Goodwill-arvoa saa käyttää ainoastaan sosiaalisten yritysten rekisteriin merkitty yritys.

Osalla sosiaalisista yrityksistä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistäminen on kirjattu yrityksen tavoitteiksi, esimerkiksi yhtiöjärjestykseen. Kaikki sosiaaliset yritykset kantavat jopa tapauksessa yhteiskuntavastuuta työllistämällä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä.
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on kartoittanut syksyllä 2009 työntekijöiden määriä sosiaalisissa yrityksissä. Kyselyyn vastanneet 168 sosiaalista yritystä työllistivät tuolloin yhteensä 1236 henkilöä, joista pitkäaikaistyöttömiä oli 364, vajaakuntoisia 339 ja sosiaalihuoltolain mukaisia vammaisia henkilöitä 18. Joulukuussa 2009 sosiaalisia yrityksiä oli yhteensä 210 kappaletta. Edelliseen tilastointiin perustuen voidaan näiden 210 sosiaalisen yrityksen arvioida työllistävän yhteensä noin 1500 henkilöä, joista noin 500 on pitkäaikaistyöttömiä ja 500 vajaakuntoisia ja parikymmentä vammaiseksi tilastoitua henkilöä.

 
 
 
 

VATES-säätiö, Oltermannintie 8, PL 40, 00621 Helsinki, Puh. (09) 752 7551, Faksi (09) 7527 5521

Toteutus: Terraventum